دکتۆر عبداللطیف أحمد - تەفسیری سورەتی - آل عمران
مامۆستاکانبابەتەکان
qAGeUyz08SQ
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١) _ رمضان ١٤٤٠
v6DYykl4ODQ
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢)_ رمضان ١٤٤٠
GR0xuyc6__g
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٣)_ رمضان ١٤٤٠
rcIVk3PHOmU
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٤)_ رمضان ١٤٤٠
z64sByfAfQw
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٥)_ رمضان ١٤٤٠
u27ZI5Zn1M0
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٦)_ رمضان ١٤٤٠
Fh4w81n7ILs
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٧)_ رمضان ١٤٤٠
iSBSMlTPo5k
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٨)_ رمضان ١٤٤٠
33zMgyxx01Y
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٩)_ رمضان ١٤٤٠
KBTX6jaOyuk
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٠)_ رمضان ١٤٤٠
8Jr-qV5YLOY
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١١)_ رمضان ١٤٤٠
o5yCsV9owjg
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٢)_ رمضان ١٤٤٠
QxBKrColY0Y
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٣)_ رمضان ١٤٤٠
zYpoC3yH5qI
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٤)_ رمضان ١٤٤٠
c6SY_-fmVxM
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٥)_ رمضان ١٤٤٠
41viK-KPilM
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٦)_ رمضان ١٤٤٠
mOOKe25HDO4
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٧)_ رمضان ١٤٤٠
Upa5vC6TNX0
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٨)_ رمضان ١٤٤٠
PIAATD_Kyi4
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (١٩)_ رمضان ١٤٤٠
WrI525j071c
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٠)_ رمضان ١٤٤٠
AaP7f_i_JEE
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢١)_ رمضان ١٤٤٠
qUKv09rVzSY
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٢)_ رمضان ١٤٤٠
jfscOz2697s
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٣)_ رمضان ١٤٤٠
EdIq2akl_Fw
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٤)_ رمضان ١٤٤٠
kNbdn947fII
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٥)_ رمضان ١٤٤٠
humJ_nNvO38
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٦)_ رمضان ١٤٤٠
QpJxdzCkoA0
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٧)_ رمضان ١٤٤٠
oOoQ2vctbX4
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٨)_ رمضان ١٤٤٠
3kxbFDncoW0
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٢٩)_ رمضان ١٤٤٠
VHZm4bvbJA0
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٣٠)_ رمضان ١٤٤٠
f5YDhSAA5a4
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٣١)_ رمضان ١٤٤٠
6Akf4j6HBZ0
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٣٢)_ رمضان ١٤٤٠
1rRymco3X0Y
تەفسیری سورەتی (آل عمران) ـ وانەی (٣٣)_ رمضان ١٤٤٠