دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفى
مامۆستاکانبابەتەکان
تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ د. عبداللطيف أحمد
دکتۆر عبداللطیف أحمد - تەفسیری سورەتی - آل عمران
تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الأنبیاء) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری سورەتی (الحج) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری جوزئی (٢٦) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری جوزئی (٢٨) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری جوزئی (تبارك) ـ د. عبداللطيف أحمد
تەفسیری سورەتی - مریم
دکتۆر عبداللطیف أحمد - تەفسیری سورەتی - المؤمنون
د.عبداللطیف أحمد - تەفسیری سورەتی الروم
دکتۆر عبداللطیف أحمد - تەفسیری سورەتی - یوسف
د.عبداللطيف أحمد مصطفى - تەفسیرى سورەتى (السجدة)
د.عبداللطيف أحمد مصطفى - تەفسیرى سورەتى (الأحقاف)
د.عبداللطيف أحمد مصطفى - تەفسیری سورەتی (فاطر)
د.عبداللطيف أحمد مصطفى - تەفسیری سورەتی (الشورى)
د.عبداللطيف أحمد مصطفى - تەفسیری سورەتی (العنکبوت)
د.عبداللطيف أحمد مصطفى - تەفسیرى سورەتى (القصص)